Настоящият уеб портал предоставя възможност за публичен достъп и визуализация на измервателните данни за шум в околната среда за пет броя терминали, собственост на Община Пловдив и е част от системата за мониторинг на шум на гр. Пловдив.

Системата позволява достъп до непрекъснато обновяващата се база данни от измервателните терминали на шум – във вид на графика(и)/таблица(и) за LAeq – dB(A), както и таблица(и) за стандартизирани шумови индекси (LAmin, LAmax, LAден LAвечер, LAнощ, L24, dB(A)), за: последен час, текущ ден, дневно, седмично, месечно, друго (история).

Провеждани периодични преносими измервания на шум в 50 бр. локации в града (за 2009/2010г., както и 2011г.). Измерванията се провеждат ежегодно - с цел допълнителна верификация на “Стратегическата Карта за шум” на агломерация Пловдив, както и като част от системата за актуализация на данните за акустичната среда в града. Измерванията са индикативни за развитието на шумовата среда на град Пловдив, но не са репрезентативни като индекси за цялогодишното шумово натоварване. Имайки задължение за актуализация на всеки 5 години на “Стратегическата Карта за шум”, както и с оглед на респективния “План за действие”, Община Пловдив е приела и развива стратегически подход за системно непрекъснато отразяване на промените, настъпващи в акустичната среда на града.

<= 35.0 dB
<= 40.0 dB
<= 45.0 dB
<= 50.0 dB
<= 55.0 dB
<= 60.0 dB
<= 65.0 dB
<= 70.0 dB
<= 75.0 dB
<= 80.0 dB
 >  80.0 dB